průmyslové vysavače a čištění chladících systémů strojů

Obchodní podmínky

................................................................................................................................................................................................................................. 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Biko společnost s ručením omezeným, se sídlem Svitavy, Zadní 113/70, PSČ 568 02, IČ: 60915391, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 6481 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) při prodeji zboží v rámci jejich podnikatelské činnosti.

1.2.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. NABÍDKA A CENÍK PRODÁVAJÍCHO

2.1.
Nedílnou součástí obsahu kupní smlouvy je aktuální ceník prodávajícího (dále jen „ceník“). V ceníku je mimo jiné uvedena základní specifikace zboží nabízeného prodávajícím a ceny tohoto zboží. Ceník se může po dobu účinnosti obchodních podmínek měnit. Ke změnám cen zboží uvedeného v ceníku může docházet zejména v případech nedostatku surovin, krátkodobého zvýšení cen surovin či změnou kurzu české koruny vůči jiným měnám. Aktuální ceník vždy nahrazuje všechny předchozí informace o zboží a jeho cenách (dřívější ceníky). Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že s před uzavřením kupní smlouvy seznámil s celým obsahem ceníku.

2.2.
Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak, informace o zboží včetně údajů o jeho vlastnostech uvedené v ceníku či jiných nabídkách prodávajícího jsou nezávazného orientačního charakteru. Veškeré nabídky prodeje zboží jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3.
Ceny jsou prodávajícím uváděny v českých korunách a bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Dále je v ceníku uvedena také výše DPH a cena zboží včetně DPH. Pokud není výslovně stanoveno jinak, rozumí se kupní cenou zboží jeho cena bez DPH.

2.4.
Není-li smluveno jinak, jsou ceny zboží uváděny bez nákladů souvisejících s dodáním zboží, a platí tak pouze v případě osobního odběru zboží ve skladu prodávajícího (čl. 5.1). Kupní cena zboží je uvedena včetně obalu určeného k osobnímu odběru zboží kupujícím. Součástí kupní ceny zboží není cena obalu zboží určeného k dopravě.

2.5.
Platnost cenové nabídky na dodávku zboží prodávajícího je 3 měsíce od data zpracování cenové nabídky, pokud není uvedeno jinak přímo v konkrétní cenové nabídce.

 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.
Návrh na uzavření kupní smlouvy – objednávku – je možné prodávajícímu doručit osobně, poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Objednávka musí obsahovat zejména určení konkrétního zboží (přesný název a množství), které bude předmětem kupní smlouvy, místo a termín dodání.

3.2.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením písemné akceptace objednávky kupujícímu (poštou, faxem nebo elektronickou poštou).  Uzavřená kupní smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem všech stran, anebo z jiných zákonných důvodů. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.

3.3.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu) požádat kupujícího o zajištění uhrazení kupní ceny zboží.

  

4. CENA ZBOŽÍ, NÁKLADY SPOJENÉ S DOPRAVOU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.
Není-li výslovně smluveno jinak, je kupní cenou podle kupní smlouvy cena zboží uvedené v aktuálním ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek.

4.2.
Prodávající je plátcem DPH. Ke kupní ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.  

4.3.
V případě, že má prodávající s kupujícím uzavřenu zvláštní dohodu o ceně, vztahují se podmínky takové dohody k cenám zboží stanoveným dle čl. 4.1 (cenám uvedeným v aktuálním ceníku). V případě, že dojde k prodlení kupujícího s placením jakékoliv platby nebo její části prodávajícímu nevznikne kupujícímu právo na slevu z ceny zboží obsaženou v cenové dohodě a kupující je tak povinen uhradit prodávajícímu cenu zboží uvedenou v aktuálním ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

4.4.
Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby s tím, že strany vylučují použití ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku: hotově při převzetí zboží, bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 18708664/0600 (dále jen „účet prodávajícího“) na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím, nebo v případě, že je to výslovně uvedeno v kupní smlouvě, může kupující cenu uhradit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě daňového dokladu – faktury.

4.5.
V případě, že nedochází k převzetí zboží ve skladu prodávajícího, je kupující povinen společně s kupní cenou zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.6.
V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na základě zálohové faktury je záloha na kupní cenu splatná dle data uvedeného v zálohové faktuře. V případě bezhotovostní platby na základě daňového dokladu – faktury je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od ode dne vystavení daňového dokladu – faktury prodávajícím, pokud není smluveno jinak.

4.7.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu nebo zálohu na kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a závazek kupujícího uhradit kupní cenu nebo zálohu na kupní cenu zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.8.
Prodávající je oprávněn kdykoliv požadovat uhrazení i části kupní ceny (např. za část zboží) nebo uhrazení přiměřené zálohy na kupní cenu zboží.

4.9.
V případě prodlení kupujícího s placením jakékoliv platby nebo její části vzniká prodávajícímu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny zboží, zálohy na kupní cenu zboží či jiných plateb podle kupní smlouvy je prodávající bez dalšího oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a/nebo přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči kupujícímu, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků kupujícím.

4.10.
Pokud prostředky poskytnuté kupujícím nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek prodávajícího, budou platby kupujícího použity na úhradu pohledávek prodávajícího v následujícím pořadí: smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné příslušenství souvisejí s prodlením kupujícího, jistina dluhu s nejstarší splatností.

4.11.
Pohledávky za prodávajícím je vůči kupní ceně možné jednostranně započíst pouze v případě, že se jedná o splatnou pohledávku prodávajícím písemně uznanou co do důvodu a výše anebo o pohledávku kupujícího pravomocně přiznanou v soudním či rozhodčím řízení.


5. DODÁNÍ ZBOŽÍ A JEHO PŘEPRAVA

5.1.
Není-li prodávající povinen podle kupní smlouvy dodat zboží v určitém místě nebo není-li podle kupní smlouvy dohodnut osobní odběr kupujícím ve skladu prodávajícího, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. V případě, že je v kupní smlouvě smluven osobní odběr kupujícím, bude zboží připraveno k odebrání ve skladu prodávajícího.

5.2.
Riziko související s odesláním a dodáním zboží nese kupující. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3.
Kupující odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů v souvislosti s dopravou zboží (dopravní předpisů), a to i při dopravě zboží zpět prodávajícímu.

5.4.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklých nákladů a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.5.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím listu (podpisem, razítkem). Potvrzením dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.7.
Prodávající je oprávněn i k částečnému plnění kupní smlouvy.

5.8.
Je-li tak výslovně smluveno v kupní smlouvě, je prodávající povinen zboží určené k dopravě pojistit. Náklady na pojištění zboží hradí kupující.

5.9.
Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží ve lhůtě, která je stanovena v kupní smlouvě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Prodávající je oprávněn dodat zboží dříve. Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, není kupující oprávněn zboží odmítnout. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které prodávající nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.

5.10.
V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než dvacet (20) dnů je kupující oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit.

 
6. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ

6.1.
Jestliže je prodávající povinen předat zboží dopravci, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci. Je-li v době uzavření kupní smlouvy zboží již přepravováno, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího jeho předáním prvnímu dopravci.

6.2.
Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve skladu prodávajícího (čl. 5.1) přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mělo dojít k převzetí zboží.

6.3.
Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

6.4.
Jestliže je prodávající povinen předat zboží dopravci, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího jeho předáním dopravci. Je-li v době uzavření kupní smlouvy zboží již přepravováno, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího uzavřením kupní smlouvy. Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve skladu prodávajícího (čl. 5.1) přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího.

 

7. VLASTNOSTI ZBOŽÍ, DOKLADY KE ZBOŽÍ A NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM

7.1.
Nakládat se zbožím (včetně jeho použití) může pouze kupující, který disponuje dostatečnými technickými znalostmi.

7.2.
Při nakládání se zbožím (včetně jeho použití) je kupující povinen dodržovat všechna bezpečnostních opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů a z pokynů a informací, které jsou uvedeny v technických listech zboží. Při nakládání se zbožím (včetně jeho použití) je kupující povinen si počínat přiměřeně s ohledem ke všem informacím (např. teploty, časy), které jsou uvedeny na obalech zboží a v  technických listech zboží. Kupující je povinen vždy postupovat podle aktuálního technického  listu zboží. Aktuální  technické listy jsou k dispozici na webových stránkách a v sídle prodávajícího.

7.3.
Údaje uvedené na obalech zboží a v  technických listech zboží se zakládají na aktuálních znalostech a zkušenostech prodávajícího, přičemž vycházejí z předpokladu správného skladování a používání zboží za běžných okolností a v souladu s doporučeními prodávajícího. Údaje uvedené na obalech zboží a v aktuálních technických listech zboží se vztahují pouze na konkrétně výslovně zmiňované použití zboží. 


8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, není-li stanoveno jinak.

8.2.
Prodávající u zboží poskytuje záruku za jakost v tomto smyslu, že zboží zachová své technické vlastnosti v souladu s technickými listy . Záruka za jakost zboží je poskytována po dobu 12 měsíců od data převzetí zboží.

8.3.
Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou péčí co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a opětovně před použitím zboží.

8.4.
Vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího je vyloučen, zejména pokud zboží nebylo skladováno v souladu s pokyny v technických listech zboží, zboží bylo po  záruční době, nedostatky zboží byly způsobeny vyšší mocí nebo chybným jednáním kupujícího či třetí osoby.

8.5.
Vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího je vyloučen také, jestliže kupující použije zboží jiným způsobem, k jinému účelu nebo za jiných podmínek než je uvedeno v technické dokumentaci .

8.6.
Má-li zboží vady, budou nároky kupujícího z odpovědnosti za vady uspokojeny dále uvedeným způsobem, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží, odstraněním ostatních vad zboží, dodáním náhradního zboží za zboží vadné, přiměřenou slevou z kupní ceny.

8.7.
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, práva z vadného plnění mu zanikají.


9. REKLAMACE

9.1.
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující písemně  v sídle prodávajícího (dále jen „reklamace“). V reklamaci kupující uvede označení vadného zboží, označení vady a jak se vada projevuje a předloží  fotodokumentaci reklamovaného zboží.

9.2.
V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství či provedení, než určuje kupní smlouva, je reklamaci nutné uplatnit u prodávajícího bez prodlení, nejpozději do pěti (5) dnů od obdržení nebo vyzvednutí zboží. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se zboží za řádně dodané. Zároveň s písemnou reklamací je kupující v takovém případě povinen předložit reklamované zboží a příslušné dodací listy zboží.

9.3.
Reklamace zboží kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu; strany vylučují použití ustanovení § 2108 občanského zákoníku.

9.4.
Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s uplatněním reklamace, jen v případě, že reklamace byla prodávajícím uznána jako oprávněná.

9.5.
Pokud kupující zjistí závady v jakosti zboží, je povinen neprodleně písemně informovat prodávajícího  a zahájit reklamační řízení. Do doby vyřízení reklamace nesmí být reklamované zboží použito a kupující zabezpečí jeho řádné a oddělené uskladnění.

 

10. NÁHRADA ÚJMY

10.1.
Vznik nároku na náhradu újmy na straně kupujícího se řídí zákonnými ustanoveními.

10.2.
Předpokladem vzniku nároku na náhradu újmy je neprodlené upozornění prodávajícího na vznik újmy či na skutečnost, že může ke vzniku újmy dojít.

10.3.
V případě vzniku újmy na straně kupujícího v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady zboží na základě kupní smlouvy si smluvní strany dohodly omezení náhrad této případné újmy vzniklé kupujícímu tak, že celková náhrada veškeré újmy vzniklé z tohoto důvodu včetně ušlého zisku je omezena částkou, kterou kupující skutečně uhradil za zboží podle kupní smlouvy.

10.4.
Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením kupní smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla kupujícímu vzniknout v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady zboží na základě kupní smlouvy může činit maximálně částku, kterou kupující skutečně uhradil za zboží podle kupní smlouvy.

 
11. OBALY ZBOŽÍ A JEJICH ZPĚTNÝ ODBĚR

11.1.
   Všechny obaly, které nejsou prodávajícím výslovně označeny jako vratné, nejsou prodávajícím zpět odebírány. Palety jsou nevratné. Při odběru zboží na EUR paletách jsou palety zpoplatněny. Výměna palet nebo jejich vracení není možné.


12. INFORMACE PRODÁVAJÍCÍHO SOUVISEJÍCÍ S PRODEJEM ZBOŽÍ

12.1.
V přímé souvislosti s prodejem zboží poskytuje prodávající nezávazné poradenství týkající se zboží a jeho možného využití ve formě nezávazných doporučení. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

12.2.
Doporučení jsou poskytována také při řešení problémů vyskytujících se v průmyslových provozech, jak ve stadiu projektování a přípravy, tak i při samotném provozu. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

12.3.
Doporučení prodávajícího nezbavují kupujícího odpovědnosti ve vztahu k plánovanému účelu použití a vhodnosti zboží.

 
13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

13.1.
Bylo-li smluveno zajištění dluhu spočívajícího v povinnosti zaplatit kupní cenu, je kupující povinen ve smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání zboží, předat prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení kupní ceny bylo zajištěno v souladu se smlouvou. Nesplní li kupující tuto povinnost, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto dokladů. Jestliže kupující nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit.

13.2.
Za likvidaci případných odpadů souvisejících se zbožím odpovídá kupující.

13.3.
Prodávající je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno kupujícího pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či technologii, kterou jsou sdělovány).

13.4.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13.5.
Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z kupní smlouvy, nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z kupní smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

13.6.
S ohledem na skutečnost, že prodávající uzavírá v běžném obchodním styku kupní smlouvy s větším počtem osob a tyto kupní smlouvy zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu a z povahy závazků vyplývá rozumná potřeba jejich pozdější změny, strany ujednaly, že prodávající může obchodní podmínky, včetně ceníku, v přiměřeném rozsahu změnit. Změna a termín účinnosti budou v dostatečném časovém předstihu před účinností oznámeny kupujícímu, a to osobně, s využitím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím elektronické pošty nebo na webové stránce (dle volby prodávajícího). Kupující má v případě, že se změna dotýká jeho práv a povinností právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět. Výpovědní lhůta činí v tomto případě jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi prodávajícímu. Účinnost této smlouvy končí uplynutím výpovědní lhůty. Výpovědí nebudou dotčeny vztahy vyplývající z již uzavřených kupních smluv.

 
14. ŘEŠENÍ SPORŮ

14.1.
Všechny spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky. Strany se dohodly na místní příslušnosti soudu prvního stupně tak, že v případě věcné příslušnosti okresního soudu bude místně příslušným Městský soud ve Svitavách a v případě věcné příslušnosti krajského soudu bude místně příslušným Krajský soud v Pardubicích.

 
15. UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTŮ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

15.1.
Kupující bere na vědomí, že není oprávněn k užití textů, grafických děl, fotografií či jiných předmětů duševního vlastnictví prodávajícího.

15.2.
Kupující či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob.


16. DORUČOVÁNÍ

16.1.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

16.2.

Zpráva je doručena:

16.2.1.

v případě doručovaní elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,

16.2.2.

v případě doručovaní osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

16.2.3.

v případě doručovaní osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

16.2.4.

v případě doručovaní prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

17. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

17.1.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem a vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

17.2.

Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu. Kupující souhlasí s tím, že prodávající může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z kupní smlouvy nebo z její části třetí osobě. Prodávající může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z kupní smlouvy nebo z její části třetí osobě i v případě, kdy na základě kupní smlouvy bylo již částečně plněno; v takovém případě lze kupní smlouvu postoupit s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno. Postoupení smlouvy vůči kupujícímu jako postoupené straně je účinné okamžikem, kdy mu prodávající jako postupitel postoupení smlouvy oznámí nebo kdy mu postupník postoupení smlouvy prokáže. Okamžikem účinnosti postoupení smlouvy vůči kupujícímu jako postoupené straně se prodávající jako postupitel osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení; tomuto následku může kupující jako postoupená strana zabránit prohlášením vůči prodávajícímu jako postupiteli, že jeho osvobození odmítá; toto prohlášení lze učinit do patnácti dnů ode dne, kdy prodávající jako postupitel postoupení smlouvy kupujícímu oznámil, jinak právo kupujícího učinit prohlášení zaniká.

17.3.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Obsah kupní smlouvy lze měnit jen právním jednáním v písemné nebo přísnější formě; možnost změnit obsah kupní smlouvy i jinou formou strany vylučují. Strany svým ujednáním vylučují, aby se ve vztahu z kupní smlouvy přihlíželo k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně i v daném odvětví. Strany smluvily, že ustanovení § 1748, § 1799 a 1800 občanského zákoníku se nepoužijí.